HỆ THỐNG GIÁ TRỊ, ĐỘNG LỰC CỦA MỘT NGƯỜI


Phần này của báo cáo chứa các giá trị mà một người ưu tiên nhất, là các yếu tố thúc đẩy nhất trong cuộc sống và công việc. Mô hình tương tác với người khác trong cuộc đời và công việc của mỗi người, mô hình hành vi trong các tình huống xung đột.

CÁCH THỨC TƯƠNG TÁC - MÔ HÌNH HÀNH VI

Phần kiểm tra này mang tên "Cách thức tương tác" mô tả cách thức bạn tương tác với những người khác khi giải quyết mâu thuẫn. Những biểu đồ này sẽ giúp bạn tối ưu hóa các kỹ năng giao tiếp.

Hành vi Điều chỉnh 100%: Cách thức tương tác cho thấy bạn thích nghi với sự thay đổi một cách dễ dàng.

Hành vi Hợp tác 60%: Loại tương tác mà bạn thực hiện trong khi tương tác với người khác.

Hành vi Cạnh tranh 30%: Cách thức mà bạn đạt được mục tiêu tốt nhất khi có cạnh tranh.

Hành vi Thỏa hiệp 0%: Cách thức tương tác mà bạn xây dựng sự tương tác dựa trên sự nhượng bộ lẫn nhau.

Hành vi Né tránh 0%: Cách thức tương tác mà bạn tránh giải quyết các vấn đề quan trọng.


Đặc điểm phong cách quản lý của bạn

Sơ đồ "Đặc điểm phong cách quản lý" chỉ ra các đặc điểm của hoạt động quản lý. Thậm chí nếu công việc của bạn không liên quan đến việc quản lý thì bạn vẫn có thể tìm ra cách thức tương tác phù hợp của bản thân với người khác.


Đội nhóm : Khả năng đạt được kết quả khi làm việc nhóm.

Sáng kiến : Khả năng nhận ra các ý tưởng.

Hiệu suất công việc : Khả năng đạt được kết quả như mong đợi.

Mối quan hệ : Khả năng xây dựng mối quan hệ trong tập thể.

Độc lập : Hoàn thành công việc độc lập, và không liên quan đến công việc của người khác (Việc ai người ấy làm).

Tổ chức : Khả năng phân bổ nguồn lực thời gian và nỗ lực hợp lý.

HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỦA BẠN

'Phần Hệ thống Giá trị của bạn diễn giải phạm vi giá trị trong tính cách của bạn ­ nơi bạn gán cho những đặc trưng tiêu biểu, và có ý nghĩa với cuộc sống của bạn.

Động lực của bạn

Phần động lực của bạn chỉ ra động cơ thúc đẩy bạn trong cuộc sống và công việc.

Khám phá tính cách

Phần kiểm tra nét tính cách này mô tả các đặc điểm của bạn, giá trị dưới 0% cho thấy sự hiện diện của đặc điểm tính cách đầu tiên của bạn, giá trị lớn hơn 0% - cho thấy sự hiện diện của tính cách đối lập.