CHỨNG NHẬN KHOA HỌC VÀ HỢP PHÁP TỪ INFOLIFE

CHỨNG NHẬN HỢP PHÁP TỪ INFOLIFE VIỆT NAM
====

Sinh trắc vân tay Infolife là đơn vị Sinh trắc vân tay đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp cho bạn đầy đủ các giấy tờ kinh doanh hợp pháp:

----

+ Giấy kiểm định chất lượng phần mềm đăng ký tại Nhà nước Liên Bang Nga

+ Giấy chứng nhận về chất lượng sản phẩm nằm trong 100 sản phẩm công nghệ tốt nhất tại Liên Bang Nga.

+ Giấy đăng ký sở hữu trí tuệ về công trình nghiên cứu 14 năm từ Liên Bang Nga. ...

Và nhiều giấy tờ chứng nhận khác trong 37 chứng nhận của Infolife thế giới.

==== Hợp tác - http://bit.ly/hoptacinfolife.

--- #Infolife - Sinh trắc vân tay từ Liên Bang Nga (Nhanh - Rẻ - Tiện Ích)

==== #infolife #sinhtracvantay